top of page

Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia - dolný kvadrant - 2 voľné miesta

V tomto kurze Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia, ktorý je podľa konceptu PhDr. Petra Bitnara, sa naučíte palpovať a efektívne uvoľniť TrPs. Technika je postavená na využití vývojových pozícií a recipročnej inhibície.

Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia - dolný kvadrant - 2 voľné miesta
Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia - dolný kvadrant - 2 voľné miesta

Čas a miesto

11. 10. 2024, 9:00 – 12. 10. 2024, 16:00

Gen. Svobodu1830/3A, 958 01 , Partizánske, Slovensko, modrá budova Espritcentrum

O podujatí

Garant: PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.

Lektor: Mgr. Lukáš Kasala

Cena: 280 EUR pri prihlásení len na časť dolný alebo horný kvadrant. Pri prihlásení na obe časti - horný a dolný kvadrant je cena dokopy 520 EUR (v cene zahrnuté vypracované materiály, pero, káva, čaj, občerstvenie)

Počet dní kurzu: 2-4 (11.-12.10. - 1.časť a 25.-26.10. - 2.časť)

Maximálny počet účastníkov: 16

Počet kreditov: 13,5 za každú časť. 27 za obe časti

Kurz Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia patrí do koncpetu PhDr. Petra Bitnara, PhD. , ktorý nám ako jedinému na Slovensku umožnil vyučovať jeho koncept. Techniky použité k uvoľneniu hypertonického svalu a TrPs využívajú polôh z vývojovej kineziológie a princípu recipročnej inhibície.

Trigger point nie je len nejaký bod vo svale, ale veľmi významný informátor terapeuta o zmenách v pohybovom systéme. Má veľmi silnú neurofyziologickú zložku a prepojenie s mozgov. Každý Trigger point má niekde kolegu, je v reťazci. Pre efektívne uvoľnenie aktívneho trigger pointu musíme patologický svalový reťazec nájsť, zaktivovať antagonistický a pomocou recipročnej inhibície uvoľniť aktívny trigger point. K tomu bol vytvorený tento kurz a koncept.

Keďže trigger point je neurofyziologicky komplexný a patofyziologicky významný zdroj nocicepcie, je dôležité rozumieť mu a pracovať s ním komplexne. A presne o tom náš kurz je. Preto sme sa rozhodli kurz rozšíriť až na 4 DNI -2.časti - 1.časť - dolný kvadrant, 2.časť - horný kvadrant). Je možné sa prihlásiť na každú časť samostatne. Aby ste z kurzu získali maximum, odporúčame prihlásiť sa na celý kurz - 4 dni. Naučíte sa rozumieť a pracovať až s 25 svalmi !!!

Teoretická časť 1.časti (11.-12.10.) je zameraná na vysvetlenie, čo to trigger point je z neurofyziologického dôvodu, patofyziologicky, ako sa trigger point prezentuje typicky a atypicky, aké sú príčiny vzniku trigger pointu a čo ho môže aktivovať, reťazenie trigger pointov, ako poznať, ktorý svalový reťazec je dysfunkčný a kde je ďalší trigger point, čo sledujeme počas terapie, ako rozpoznať trigger point naviazaný na vážnu poruchu - nádor, zápal, interná porucha, princíp recipročnej inhibície

Praktická časť je zameraná hlavne na praktický nácvik terapie trigger pointov, ale aj teoretické doplnenie o každom svale. U každého svalu sa dozviete, ako je zapojený do svalových reťazcov, ako sa prejavuje dysfunkcia, ako ovplyvňuje vzdialené časti tela, vyžarovanie bolesti a typické sťažnosti pacientov. Dozviete sa, ktoré kĺbne blokády, viscerálne poruchy, štruktuálne poruchy a iné dysfunkcie sú typicky spojené s trps v danom svale. U polôh a vysvetlíme, prečo práve danú polohu používame, ako správne pacienta nastaviť a čo chceme pod rukami cítiť.

V teoretickej časti 2.časti kurzu (január 2025) sa pozrieme na trigger point o niečo hlbšie z pohľadu neurofyziológie a jeho vplyyv na mozog.  Preberané okruhy v tejto časti sú:

 • Prečo je terapia trigger pointu dôležitá
 • Ako trigger point prispieva k rozvoju chronickej bolesti
 • Ako ovplyvňuje periférnu a centrálnu senzitivizáciu
 • Ako chronická bolesť mení funkciu CNS a aký má vplyv na jednotlivé centrá v mozgu
 • Vplyv trigger pointu na posturu
 • Rozdelenie tonický a fázický svalový systém, ktoré svaly do ktorého systému patria
 • Vzťah somatoviscerálny a viscerosomatický
 • Syndrómy - horný skrížený, dolný skrížený, presýpacích hodín, hornej hrudnej apertúry
 • Videá, obrázky

Komplexne sa pozrieme na to, ako pracovať s trigger pointom v rámci postury s vysvetlením z pohľadu neurofyziológie a vývojovej kineziológie.

Kurz je prepletení informáciami z neurológie, internej medicíny, ortopédie a ďalšími obormi.

Kurz je palpačne a informačne veľmi komprehensívny, podáva komplexný pohľad na bolesti z myofascialného syndrómu.

Lektor ku každému príde a pomôže Vám, aby ste pod rukami cítili to, čo cítiť máte. Z kurzu odchádzate s pocitom, že ste sa danú techniku naučili a viete, ako ju použiť.

Všetky polohy a informácie prezentované v kurze sú komunikované s PhDr. Petrom Bitnarom.

Na kurz prijímame len fyzioterapeutov a lekárov.

Praktická časť 1.časti kurzu (11.-12.10.) - dolný kvadrant

 • Správna palpácia, podráždenie trigger pointu - vyvolanie "jump sign"
 • Nájdenie dysfunkčného svalového reťazca a ďalšieho trigger pointu - interpretácia jump sign
 • Zapojenie svalu do svalového reťazca, jeho kineziólogia a posturálne prejavy dysfunkcie

Svaly:

 • Iliopsoas
 • Hamstringy
 • Gluteus medius et minimus
 • Trakcia bedrového kĺbu vo vývojovej pozícií
 • Quadratus lumborum
 • Rectus abdominis
 • Obturatorius internus et externus
 • Adductor longus, brevis, magnus
 • Piriformis
 • Iliocostalis
 • Tensor fasciae latae
 • Svaly panvového dna

Praktická časť 2.časti kurzu (január 2025) - horný kvadrant

Svaly:

 • Sternocleidomastoideus
 • Subokcipitálna skupina, krátke extenzory šije
 • Trapezius pars descendens
 • Trapezius pars ascendens
 • Levator scapulae
 • Infraspinatus
 • Subscapularis
 • Prsné svaly
 • Bránica
 • Semispinalis cervicis et capitis
 • Očné svaly
 • Scalenii
 • extenzory predlaktia

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page