top of page

Pružný taping vo fyzioterapii - má význam? Čo hovoria štúdie?

Updated: Jun 23, 2023

Autor: Mgr. Lukáš Kasala


Pružný taping je u nás je často používaná terapeutická pomôcka. Neraz som vo svojej praxi mal "zatejpovaného" pacienta, ktorému od bolesti mal taping pomôcť. Za „otca“ metódy pružného tejpu sa označuje japonský chiropraktik Dr. Kenzo Kase, ktorý myšlienku pružného tejpu priniesol v roku 1979. Pri návrhu pružného tejpu vychádzal z predstavy dekompresie a „odľahčenia“ tkaniva pod tejpom, ktoré malo ovplyvniť fluidné toky v podkoží a mäkkých tkanivách v podkoží a svaloch. Od prezentácie pružného tejpu si metóda získavala svojich priaznivcov, hlavne medzi športovcami a fyzioterapeutmi športovcov. Za vrchol prezentácie pružného tejpu môžeme označiť olympijské hry v Riu 2016, kde „neoblepený“ športovec bola takmer rarita a spotreba "pások" sa rátala na stovky kilogramov.

Má ale naozaj vplyv na muskuloskeletálny aparát, ako si to predstavoval jeho otec? Odpovede nám prinesie znalosť anatómie a vedecké štúdie. Keď sa pozrieme do PubMedu (MedLine), začiatočné štúdie boli veľmi nekvalitné, prinášali nerelevantné výsledky a nemožno priniesť žiadny konkrétny záver. Kvalitné randomizované kontrolované štúdie vidíme až okolo roku 2014 a na ich výsledkoch sa dá už stavať nejaký záver. Výsledky pre pružný tejp však pozitívne nie sú. Žiadna relevantná štúdia neodporúča použitie tejpu u muskuloskeletálnych príčin bolesti a v klinickej praxi. Pri bližšom štúdiu anatómie jednotlivých vrstiev od kože po sval zistíme, že pružný taping nemá žiadny mechanický vplyv na sval, pretože jeho ťah sa na sval neprenesie.

Na základe výsledkov štúdií došlo vo svete k obmedzeniu používania pružného tejpu, u nás je táto metóda stále veľmi používaná a považovaná za efektívnu, vyučovaná na vysokých školách a kurzoch, a o efektivite sa nepochybuje.


Keď sa pozrieme na anatómiu a spôsob, akým má tejp fungovať a účinkovať na muskuloskeletálny systém, je vôbec reálne, aby splnil svoj účel? Aby sa tak skutočne udialo? Je vôbec možné ovplyvniť tejpom svalový tonus a aktiváciu, ako je prezentované?


Pozrime sa na to bližšie okom anatómie, ktorá nám podá jasnú odpoveď.

Tejp sa lepí na kožu. Medzi kožou a muskuloskeletálnym aparátom je vrstva podkožného tuku, ktorá je rozdelená na 2 časti. Každá z nich má značne odlišné vlastnosti a usporiadanie. Povrchová časť (SAT-superficial adipose tissue) a hlboká časť (DAT-deep adipose tissue). SAT je pevná, kompaktná, architektonicky organizovaná, kdežto DAT je voľnejšia, riedka a pohyblivá až niekoľko centimetrov. Medzi SAT a DAT sa nachádza tenká fibroelastická vrstva označovaná ako superficiálna fascia, ktorá je s kožou a hlbokou fasciou prepojená systémom tzv. kožných väzov (retinacula cutis). Toto usporiadanie zabezpečuje, resp. vďaka tomuto usporiadaniu sval počas pohybu, kontrakcie a zmene napätia neťahá zo sebou povrchovú časť podkožného tuku a teda ani kožu. Tento vzťah platí aj opačne. Ak potiahneme kožu manuálne, nezmeníme dĺžku svalu. Vplyv tejpu sa tak úplne vytratí vo voľnej a riedkej vrstve DAT a vplyv ťahu tejpu sa nemá ako preniesť na sval. Lektori tapingu takisto uvádzajú prípady, kedy je nutno natiahnúť tejp o 50, 75% a pod. Z uvedeného vyššie je jasné, že to nemá žiadny vplyv ani význam. Takisto sa učí, ako tejp aplikovať, teda ktorá strana je fixná a ktorú naťahujeme podľa toho, či chceme facilitovať alebo inhibovať. Zo svojej mechanickej podstaty je taping gumička, ktorá sa sťahuje vždy z oboch strán rovnako do stredu. Je teda jedno, či tejp natiahnete zľava doprava alebo opačne, smer ťahu bude vždy z oboch strán rovnaký.Ďalším tvrdením, o ktoré sa opierajú učitelia a zástancovia pružného tapingu, je zmena svalového napätia a aktivity svalu, a v konečnom dôsledku svalová funkcia. Čo hovorí skutočná evidencia? V tejto dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej cross-overovej štúdií z roku 2014 sa vplyv pružného tejpu hodnotil pomocou elektromyografie a izokinetickej myografie. Výsledky ukazujú, že aplikácia pružného tejpu nemá žiadny vplyv na zdravý svalový tonus, EMG aktivitu, pružnosť a ani silu svalu.


Silná štúdia z roku 2018 Kinesio Taping effects with different directions and tensions on strength and range of movement of the knee: a randomized controlled trial skúmala pomocou dynamometrie vplyv pružného tejpu na silu rectus femoris a rozsah pohybu v kolene. Štúdia sa zaoberala aj spôsobom lepenia tejpu- odkiaľ kam naťahujeme, a takisto rozdielnymi ťahmi (resp. napätiami) tapingu, konkrétne 0%, 10% a 75%. Výsledky štúdie hovoria jasnou rečou, že "aplikácia pružného tapingu nemá vplyv na silu rectus femoris ani rozsah pohybu v kolene. Smery aplikácií, facilitačný alebo inhibíčný a tiež rôzne množstvá testovaných napätí (ťahov) v tejto štúdii nevyvolali žiadne zmeny."


Systematické review Effectiveness of kinesiotaping in patients with subacromial impingement syndrome: A systematic review with meta-analysis z roku 2021 skúmané na pacientoch s impigement syndrómom tvrdí, že použitie pružného tapingu nemá žiadny význam u pacientov s bolestivým ramenom - KT does not support an effect in clinical outcomes in these patients.


Najcitovajšia štúdia z roku 2014 (v čase písania tohto článku 306 citácií), v ktorej je zahrnutých 12 RCT štúdií, 495 osôb a v ktorej bol porovnávaný Kinesio Taping s falošným tejpovaním/placebom, bez liečby, cvičením, manuálnou terapiou a konvenčnou fyzioterapiou. Výsledok tejto štúdie autori vpísali už do názvu: Current evidence does not support the use of Kinesio Taping in clinical practice: a systematic review, teda: súčasné dôkazy nepodporujú používanie Kinesio Tapingu v klinickej praxi. Táto štúdia vyšla v časopise austrálskeho Journal of physiotherapy s aktuálnym impact factorom 7.Z uvedených štúdií je jasné, že používanie pružného tapingu za účelom ovplyvnenia svalu nemá na sval žiadny vplyv. Presvedčivo o tom hovorí jak anatómia, tak uvedené štúdie. Či aplikujete taping "inhibične alebo facilitačne", s polovičným alebo 3/4 ťahom, je to v podstate jedno. Záverom: Pružný taping nemá žiadny vplyv na muskuloskeletálny systém, hlboké fascie, adhézie, propriocepciu ani na žiadny bolestivý stav z muskuloskeletálneho systému.

Zastáncovia tapingu zvyčajne prezentujú štúdie, ktoré dokladajú pozitívny vplyv na muskuloskeletálny systém. Žiaľ, tieto štúdie majú veľmi nízku výpovednú hodnotu, metodológia je často špatná a výsledok prakticky žiadny. Nehovoriac o tom, že mnoho štúdií s pozitívnym výsledkom bolo organizovaných alebo sponzorovaných výrobcami pružného tapingu.


Má ale používanie pružného tapingu vôbec nejaký význam? Má, ale obmedzený a len v niektorých prípadoch. Napríklad pri riešení podkožnej modriny alebo pooperačného edému. V ďalšom systematickom review z roku 2020 Kinesiotaping for postoperative oedema - what is the evidence? A systematic review sa uvádza: Existujú určité dôkazy o účinnosti kinesiotapingu pri liečbe pooperačných edémov. Tieto dôkazy však zatiaľ nie sú presvedčivé vzhľadom na obmedzenia publikovaných štúdií. Využiť taping možno takisto u podpory hojenia rán, podpora drenáže povrchových žíl, podpora funkcie mimických svalov u parézy n.facialis, podpora črevnej peristaltiky u detí do 6 mesiacov.

Ďalším dôvodom použitia pružného tapingu môže byť placebo. Ak si pacient vyžaduje použitie tapingu, pretože má pocit, že mu to pomôže, prečo nie, placebo je silný nástroj. Domnievam sa ale, že by sme nemali používať taping ako metódu voľbu, podpornú terapiu inému prístupu alebo tvrdiť pacientom, že taping je pre nich zásadný. Existuje mnoho ďaleko efektívnejších prístupov.
Comments


bottom of page